VISUOTINIS SUSIRINKIMAS PRITARĖ DRAUGIJOS VEIKLAI, 2020 METŲ GAIRĖMS

vasario 28, 2020 Naujienos Komentarų nėra

2020 m. vasario 27 d. įvyko Lietuvos ir Čekijos draugijos visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Muzikiniu sveikinimu jį pradėjo Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos docentas Gediminas Kviklys, pagrodamas vargonais Sigfrido Karg-Elerto (Sigfrid Karg-Elert) Preliudą. Draugijos nariai nuoširdžiai pasveikino šių metų Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatą grafiką, kaligrafą Albertą Gurską, šiemet švenčiantį savo 85-metį, taip pat jubiliatus Danutę Palionytę, Ireną Valiulienę ir Juozą Jarmalą, pažyminčius ar jau pažymėjusius gražias gyvenimo sukaktis. Jiems skirti draugijos sveikinimai, Padėkos raštai ir gėlės. Savo ruožtu Albertas Gurskas  kiekvienam įteikė jo paties kaligrafiškai išrašytą Zitos Mažeikaitės „Seną laimės receptą“. Dėkodama už linkėjimus, muzikologė Danutė Palionytė sakė, kad draugija yra atgaiva, iš kurios ji semiasi jėgų ir optimizmo.
Draugijos pirmininkas Algirdas Vaclovas Valiulis pateikė veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgė svarbiausius 2019 metų darbus keliomis kryptimis: draugijos narių telkimą į būrį, renginių organizavimą kartu su Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir pačių draugijos narių inicijuotus renginius. Jis nušvietė plačią susitikimų, parodų, išvykų ir kitų įvykių panoramą, tarp jų kelionių maršrutus į Pažaislio vienuolyną ir Kauną, Paberžę ir Uteną, Rokiškio vargonų festivalį ir kitur. Draugija prisidėjo organizuodama čekų muzikos atlikėjų keliones į Lietuvą ir jų pasirodymus, temines parodas Čekoslovakijos aksominės revoliucijos ir Čekijos narystės NATO jubiliejams pažymėti Seime ir t.t. Draugijos narių vardu Gražina Rėgalienė padėkojo Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkui A.V. Valiuliui už jo darbą ir įteikė gėlių.

Draugijos revizorius Juozas Jarmala pateikė draugijos 2019 metų finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Jis konstatavo, kad finansininkė Danguolė Revutienė dokumentus tvarko kvalifikuotai, pažeidimų nenustatyta. Ataskaitai pritarta.

Susirinkimo dalyviai diskutavo dėl 2020 metų veiklos plano projekto. Janina Balsienė siūlė planą sukonkretinti, apsiriboti keliais renginiais. Romanas Miliauskas informavo apie draugijos interneto svetainės veiklą, palygino ją su kitų draugijų svetainėmis. Jis ragino draugijos narius aktyviau rašyti svetainei, pateikti savo akademinės, kūrybinės ir kitokios veiklos, susijusios su Čekija, pavyzdžių ir apžvalgų. A.V.Valiulis pažymėjo svetainės operatyvumą ir informatyvumą, pageidavo joje įdiegti programėlę, fiksuojančią lankytojų skaičių. Pasiūlyta plane numatyti priemones ir lėšas svetainei atnaujinti.
Kaip būti dar aktyvesniems? Jonas Butkevičius siūlė pastebėti vieni kitų darbus, jais pasidžiaugti, paskatinti jų sklaidą visuomenėje. Jis gerai įvertino naujojo draugijos nario Vytauto Gocento tapybos darbus ir rekomendavo visiems draugijos nariams apsilankyti vis dar veikiančioje jo kūrinių parodoje.
Susirinkimas pavedė tarybai pakoreguoti planą, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus ir ambasados planuojamus renginius. Taip pat nutarta pratęsti Tarybos, draugijos pirmininko ir revizoriaus įgaliojimus naujai kadencijai.

IMG_20200228_120150
Gediminas Kviklys vargonais groja Sigfrido Karg-Elerto Preliudą

IMG_20200228_111603
Draugijos revizorius Juozas Jarmala (kairėje) pateikia finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Susirinkimo pirmininkas – Eugenijus Butkus

IMG_20200228_115139
Algirdas Vaclovas Valiulis (kairėje) įteikia Padėkos raštą kultūros ir meno premijos laureatui ir jubiliatui Albertui Gurskui

IMG_20200228_122202
Gėlių puokštę Albertui Gurskui teikia Janina Balsienė

IMG_20200228_115756
Draugijos senbuvis, kaligrafijos klasikas Albertas Gurskas visada turi ką pasakyti kolegoms 

IMG_20200228_114626
Danutei Palionytei – draugijos sveikinimai ir gėlės 85-mečio proga

IMG_20200228_154310
…ir atsakomasis žodis

IMG_20200228_114154
Draugijos narę Ireną Valiulienę su 75 metų jubiliejumi sveikina Eugenijus Butkus

IMG_20200228_112808
Gražina Rėgalienė draugijos vardu dėkoja A. V. Valiuliui už pirmininkavimą ataskaitiniu laikotarpiu

Screenshot 2020-02-28 at 15.59.06
Draugijos nariai susirinkime

Rašyti komentarą